1.- OBJECTE

Les presents condicions generals d'ús (d'ara endavant CGU), regulen l'accés i l'ús del Website sota el domini https://www.riomaredes.com (d'ara endavant Website), titularitat de "[[*RAZON SOCIAL]]" (d'ara endavant [[NOM COMERCIAL]]), posat a la disposició dels usuaris (d'ara endavant Usuari/s)

Davant qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i accés al Website o de les presents CGU, pot contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte publicats en l'Avís Legal

2.- CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS D'ÚS

La utilització del Website suposa l'acceptació plena per l'Usuari de les CGU vigents a cada moment en què l'Usuari accedeixi a aquest. Pel que aquest si no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes haurà d'abstenir-se d'usar aquest Website.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir amb atenció les CGU cada vegada que es proposi utilitzar el Website.

En tot cas, [[NOM COMERCIAL]] es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment CGU. Així mateix, [[NOM COMERCIAL]] es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el Website en qualsevol moment.

Per "utilització del Website", s'entén a tot Usuari que accedeixi i navegui pel Website independentment que empleni els formularis de registre.

3.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL WEBSITE I ELS SEUS CONTINGUTS

L'accés al Website i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap mena de garantia respecte a la idoneïtat del Website i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris.

[[NOM COMERCIAL]] podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l'ús i/o accés al Website i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús del Website

Tret que es disposi una altra cosa, l'ús del Website tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tingui contractada l'Usuari.

L'Usuari reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntària i expressament que l'ús del Website es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari s'obliga al compliment de les CGU, així com a complir els especials advertiments o instruccions contingudes en el Website i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la seva màxima en atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació del servei del qual gaudeix. A aquest efecte, s'abstindrà d'utilitzar el Website de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets de [[NOM COMERCIAL]], els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga en la utilització del Website:

  1. A no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Website, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d'apologia al terrorisme, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  2. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de [[NOM COMERCIAL]], de qualsevol Usuari, dels Proveïdors o Distribuïdors de [[NOM COMERCIAL]] o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests.
  3. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts

Els Continguts del Website són posats a la disposició de l'Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

[[NOM COMERCIAL]] procura que els Continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Mitjançant aquestes CGU no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Website ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o indicat a aquest efecte o dels quals s'utilitzin habitualment en Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de mal o inutilització del Website). *ElUsuario haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Website, de titularitat de [[NOM COMERCIAL]] o de tercers.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

5.1.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Website.

[[NOM COMERCIAL]] no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i dels serveis o Continguts oferts en aquest, ni que el contingut existent en el seu Website es trobi actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per tals circumstàncies.

[[NOM COMERCIAL]] durà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícies dels errors, desconnexions i/o falta d'actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts.

Així mateix, [[NOM COMERCIAL]] no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu Website, ni l'accés a la seva diferents pàgines, quedant de la mateixa forma exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquesta causa.

A més, [[NOM COMERCIAL]] no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització per part de l'Usuari d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament d'aquest.

Amb la finalitat de disminuir el risc d'introducció de virus en el Website, utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix en el Website. No obstant això, [[NOM COMERCIAL]] no garanteix l'absència de virus, ni d'altres elements en el Website introduïts per tercers aliens a [[NOM COMERCIAL]] que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, [[NOM COMERCIAL]] no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

[[NOM COMERCIAL]] adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Website, les dades recaptades i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, [[NOM COMERCIAL]] no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d'ús o navegació del Website que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s'efectua. En conseqüència, [[NOM COMERCIAL]] no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest accés no autoritzat.

[[NOM COMERCIAL]] no es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer del Website o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest.

5.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.

[[NOM COMERCIAL]] no edita els Continguts de tercers publicats en el Website i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests Continguts, així com tampoc dels Continguts titularitat de [[NOM COMERCIAL]]. [[NOM COMERCIAL]] no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se de:

  1. La falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers i seus propis.
  2. La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts.
  3. Decisions o accions preses o evitades per part de l'usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els Continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.- ENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposin establir enllaços entre la seva pàgina Web i el Website hauran d'observar i complir les condicions següents:

  1. No serà necessària autorització prèvia quan l'Enllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici del Website, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d'Enllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de [[NOM COMERCIAL]].
  2. La pàgina Web en la qual s'estableixi l'Enllaç només podrà contenir l'estrictament necessari per a identificar el destí de l'Enllaç.
  3. La pàgina Web en la qual s'estableixi l'Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  4. [[NOM COMERCIAL]] es reserva el dret a bloquejar els Enllaços dirigits al Website que no comptin amb autorització expressa amb caràcter previ fins i tot complint amb el preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.

7.- ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

[[NOM COMERCIAL]] es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes Condicions Generals del Website per part d'un usuari.

8.- NUL·LITAT PARCIAL.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents CGU es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest Website contingudes en el present document de CGU del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, tret que per imperatiu legal es determini el contrari, als Jutjats de Dénia.

10.- NOTIFICACIONS

A l'efecte de practicar les oportunes notificacions, [[NOM COMERCIAL]] designa com a domicili de contacte l'especificat en l'Avís Legal.

El correu electrònic facilitat per l'Usuari durant el procés de registre en el Website, serà l'utilitzat per [[NOM COMERCIAL]] a l'efecte de practicar notificacions a l'Usuari.

L'Usuari està obligat a mantenir degudament actualitzats les dades que a l'efecte de notificacions es referencien en la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectuï [[NOM COMERCIAL]] a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. [[NOM COMERCIAL]] no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se per la vulneració de l'Usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.

Financiación UE Kit digital